ANUNT - S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.

DOCUMENTUL AICI

Compania S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de Prestator în cadrul Contractului de prestări servicii nr. 27693/23.06.2021, având ca obiect înregistrarea sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor din întreg UAT Cochirleanca, Judeţul Buzău, încheiat cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă publicarea prin afişare a documentelor tehnice ale cadastrului la sediul Primăriei Cochirleanca, Jud. Buzău pentru următoarele sectoare cadastrale: O, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56, 57,58,59,60,61, 62,63,64,65,66,67,68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afişate pe o perioadă de 60 de zile începând din data de 25.05.2023 până în data de 23.07.2023.Cetăţenii au posibilitatea de a verifica personal situaţia imobilelor ce le aparţin, iar în urma verificării se pot formula cereri de rectificare pentru imobilele care consideră că sunt reprezentate diferit faţă de realitatea din teren.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Primăriei Cochirleanca în pe1ioada 25.05.2023 - 23.07.2023.
În acest sens vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie toate documentele necesare pentru finalizarea proiectului de cadastrare ( eventuale documente ce nu au fost puse la dispoziţie anterior, precum: validări la legea proprietăţii pentru punerea acestora în posesie până la finalizarea soluţionării cererilor şi emiterea titlurilor de proprietate, documente ce atestă proprietatea asupra terenurilor de pe raza UAT-ului Cochirleanca existente în arhiva Primăriei).