Hotărâri ale Consiliului

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2021

HOTARAREA NR. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 -2024 ... AICI

            - Buget de dezvoltare ... AICI
            - Buget de functionare ... AICI
            - Buget local detaliat ... AICI
            - Buget de functionare ... AICI
            - Buget din subventii si venituri proprii ... AICI
            - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local repartizate pentru COMUNA TISAU ... AICI

HOTARAREA NR. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare si Gospodarire Tisau SRL al comunei Tisau. judetul Buzau pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 ...AICI

HOTARAREA NR. 17 - privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Tisau, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestarea a serviciilor pentru derularea masurilor educativa, aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023 ... AICI

HOTARAREA NR. 16 - privind aprobarea Programului activitatilor edilitar - gospodaresti la nivelul comunei Tisau, Judetul Buzau ... AICI

HOTARAREA NR. 15 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local, in satele comunei Tisau, judetul Buzau" ... AICI

HOTARAREA NR. 14 - privind majorarea valorii contractului de prestari servicii, asistenta tehnica si mentenanta nr. 297/30.06.2017, incheiat cu SC WMC GUARD SECURITY SRL ... AICI

HOTARAREA NR. 13 - privind inregistrarea Primariei Comunei Tisau in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line ... AICI

HOTARAREA NR. 12 - privind aplicarea planului de tarifacre zonala in cadrul comunei Tisau si a ADI Buzau - Maracineni ... AICI

HOTARAREA NR. 11 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2020 ... AICI

 

 

 

 

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2020

- HOTARAREA NR.1 - privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tisău, în conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 ... AICI

- HOTARAREA NR.2 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora ... AICI

- HOTARAREA NR.3 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare .... AICI

- HOTARAREA NR.23 - privind rectificarea III - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale- Tisău pe anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.26 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 30.12.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisau în anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - privind privind rectificarea IV -a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale- Tisau pe anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.30 - privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzău -Mărăcineni" la care comuna Tisău este membru asociat .... AICI

- HOTARAREA NR.31 - pentru alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta ....AICI

- HOTARAREA NR.32 - privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tisiu, judetul Buziu, pe principalele domenii de activitate..... AICI

- HOTARAREA NR.33 - privind alegerea viceprimarului comunei Tisiu, judetul Buziu .... AICI

- HOTARAREA NR.34 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tisau in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Hales, comuna Tisau, judetul Buzau .... AICI

- HOTARAREA NR.35 - privind rectificarea V - a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitiatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2020 .... AICI

 

HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATEDE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIINR. 416/ 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE .... AICI

HOTARAREA NR.2 - PRIVIND "INFIINTAREA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU".....AICI

HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII FUNCTIONALE, STATUL DE FUNCTII AL U.A.T. - COMUNA TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .....AICI

HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL -DR. PLESA CRISTINELA -OANA .... AICI

HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE DODO DENT - DR. TOMA GEORGIANA S.R.L. .... AICI

HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN SI CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A UNUI IMOBII, TEREN IN SUPRAFATEI DE 243 MP DIN EXTRAVILANUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CATEGORIA ARABIL, IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 21270, TARLA 76 IN SCOPUL REALIZARII UNUI OBIECTIV DE INTERES LOCAL, RESPECTIV " INFIINTARE DISTRIBUFIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" .... AICI

HOTARAREA NR.15 - PRIVIND APROBAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TISAU SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2807 MP SITUAT IN EXTRAVILANUL SATULUI TISAU, COMUNA TISAU .... AICI

HOTARAREA NR.17 - PENTRU APROBAREA MODIFICARII ????I COMPLETARII H.C.L. NR.33 DIN 28.06.2018 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

HOTARAREA NR.18 - PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII U.A.T -COMUNA TISAU, A ORGANIZARII Ô€€I DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR -CADRU PENTRU AEHIZITIA PRODUSELOR, PREEUM Ô€ƒ´I A CONTRAETELOR / ACORDURILOR-CADRU DE PRESTAREA SERVIEIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU Ô€„ŽCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-2023 .... AICI

HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2019 ... AICI

HOTARAREA NR.22 - PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU PENTRU ANUL 2019 .... AICI

HOTARAREA NR.23 - PRIVIND: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, SAT  VALEA SALCIILOR, CO MUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" IN VEDEREA INCLUDERII SI FINANTARII INVESTITIEI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA ... AICI

HOTARAREA NR.24 - PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU OFICIEREA CASATORIEI LN AFARA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ... AICI

HOTARAREA NR.25 - PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 ... AICI

HOTARAREA NR.26 - PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE ... AICI

HOTARAREA NR.27 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U.A.T. -COMUNA TISAU, JUDETL BUZAU ... AICI

HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U .A. T. -COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU, PENTRU PERIOADA 2019-2024 ... AICI

HOTARAREA NR.32 - PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT IN DATA DE 28.03.2019 INTRE CONSIULIUL LOCAL AL U.A.T-COMUNA TISAU SI DR.PLESA CRISTINELA-OANA ... AICI

HOTARAREA NR.33 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE INCHEIAT INTRE SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE,,TRANSGAZ,, SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA TISAU ...AICI

HOTARAREA NR.34 - PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI DE COLABORARE INTRE U.A.T TISAU SI ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU IALOMITA, PRIN SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BUZAU .... AICI

HOTARAREA NR.35 - PRIVIND RECTIFICAREA II A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019 .... AICI
 HOTARAREA NR.36 -  PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TISĂU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.37 - PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A UNUI AUTOTURISM DIN PATRIMONIUL U.A.T- COMUNA TISĂU ÎN PATRIMONIU CONSILIULUI LOCAL TISĂU- SERVICIUL APĂ ŞI STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANŢI ... AICI

 - HOTARAREA NR.38 - PRIVIND ADERAREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE-TISĂU , ÎN CALITATE DE MEMBRU ASOCIAT, LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ„ BUZĂU­MĂRĂCINENI,, .... AICI

 - HOTARAREA NR.39 - PRIVIND RECTIFICAREA  A III - A A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019 ....AICI

 - HOTARAREA NR.40 - PRIVIND RECTIFICAREA IV - A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE -TISĂU PE ANUL 2019 ... AICI

 - HOTARAREA NR.42 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCTIILOR PUBLICE LOCALE ... AICI

 - HOTARAREA NR.43 - PRIVIND APROBAREA, NUMARUL DE PERSONAL, A NUMARULUI DE FUNCTII PUBLICE, ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APĂ, FORMA ACTUALIZATA POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV .... AICI

 - HOTARAREA NR.45 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢIA CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENI, T -242, JUDETUL BUZAU,, .... AICI

 - HOTARAREA NR.46 - PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. TISĂU NR.39 DIN 30.08.2018 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII ,, C.N .I.,, S.A. A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN SAT STREZENI, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,, CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENL, T -242, JUDETLJL BUZAU„ .... AICI

 - HOTARAREA NR.59 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIŢII PUBLICE A COMUNEI TISAU ÎN ANUL 2020 .... AICI

 - HOTARAREA NR.60 - PRIVIND ACODAREA „ DIPLOMEI DE ONOARE „ ŞI PLATA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 200 LEI, PENTRU FAMILIILE DIN COMUNA TISĂU CARE ÎN ANUL 2019 AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ .... AICI

 - HOTARAREA NR.61 - PRIVIND APROBAREA REŢELEI SCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSĂ SĂ FUNCŢIONEZE ÎN ANUL SCOLAR 2020 - 2021 ÎN COMUNA TISĂU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 

 - HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSA SA FUNCTIONEZE IN ANUL SCOLAR 2018-2019 IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.2 - PRIVIND APROBAREA NUMARULUI MAXIM DE POSTURI, STRUCTURA FUNCTIONAL, STATUL DE FUNCTII AL PRIMARIEI COMUNEI TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .... AICI

 - HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRUACTUAL DI CADRUL

FAMILIEI OCUPATIONALE"ADMINISTRATIE " DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA .... AICI

 - HOTARAREA NR.4 - PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.5 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT .... AICI

 - HOTARAREA NR.7 - PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.10 - PRIVIND CONSTATATREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPRIMAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI ENACHE MARIA-MONICA .... AICI

 - HOTARAREA NR.11 - PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL .... AICI

 - HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIM. IV AL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE PERMANENTE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR EDILITAR-GOSPODARESTI LA NIVELUL COMUNEI TISAU, PENTRU ANUL 2018 .... AICI

- HOTARAREA NR.20 - PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA, DE DREPT PRIVAT, CU CAPITAL PUBLIC SI DE INTERES LOCAL, CU ASOCIAT UNIC U.A.T. COMUNA TISAU, PRIN CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2018 ... AICI

- HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE PENTRU SOCIETATEA SERVICIULUI SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU SRL .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII SERVICIUL SALUBRITATE SI GOSPODARIRE TISAU SRL ..... AICI

- HOTARAREA NR.31 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARE, A TARIFELOR SI TAXELOR SPECIALE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 33 - PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 57 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 .... AICI

- HOTARAREA NR. 41 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA ... AICI

- HOTARAREA NR. 68 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017 ... AICI