Anunţuri

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

 

PROCES VERBAL PENTRU INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE
Intrucat actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

 

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 
ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

DOCUMENTUL AICI

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: "Proiect de hotărâre privind înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleş, Pădurenii, Strezeni, Tisău şi Valea Sălciilor, aparţinătoare comunei Tisău, judeţul Buzău, aprobarea Indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea documentaţiei-cadru de atribuire prin licitaţie publică deschisă Contractului de concesiune.
Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate pe pagina de web: www.cornunatisau.ro si la sediul Primăriei Comunei Tisău.
Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul supus dezbate1ii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primăriei Comunei Tisău, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@ yahoo.com, pana la data de 21.05.2020. .... ANUNTUL AICI

     STUDIIU DE FEZABILITATE INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE  GAZE NATURALE IN SATELE IZVORU, GRAJDANA, HALES, PADURENII, STREZENI, TISAU SI VALEA SALCIILOR, APARTINATOARE COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere contextul epidemiologic actual privind noul  coronavirus  şi evoluţia cazurilor de îmbolnăvire din Italia, în zone unde se află sau călătoresc numeroşi cetăţeni români, supunem atenţiei dumneavoastră unnătoarele informaţii:

Ce este coronavirusul ?

Coronavirusurile fac parte dintr-o . familie numeroasă de viruşi, găsiţi atât Ia animale cât şi la oameni. Acest virus infectează omul, cauzând diverse boli, de la răceală comună la boli respiratorii severe, precum Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul Respirator Acut Sever (SARS).

Descriere Coronavirus

,,Noul" coronavirus (CoV) este o nouă tulpină de coronavirus care nu a fost identificată anterior la om. Acest nou tip de coronavirus, numit 2019-nCoV, nu a fost detectat anterior, înainte ca focarul să fie raportat în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Este noul tip de virus identic cu Sindromul Respirator Acut Sever?

Nu. 2019-nCoV provine din aceeaşi familie de viruşi ca SARS (Sindromul Respirator  Acut Sever), dar nu este acelaşi virus.                                     ·

Cât de periculos este?

Ca şi în cazul altor boli .respiratorii,. infecţia cu 2019-nCoV poate provoca simptome uşoare, inclusiv scurgeri nazale, dureri în gât, tuse şi febră. Se poate manifesta mai sever în cazul unor persoane şi poate duce la pneumonie sau dificultăţi de respiraţie. Persoanele în vârstă, cei cu afecţiuni medicale (diabet, inimă) sunt mai vulnerabile.

PROCES VERBAL PENTRU INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

Intrucat actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

DOCUMENTUL AICI

DOCUMENTUL AICI

Conditiile de participare la concursul de recrutare:
Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante , candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art.465 alin.I) din O.G. nr.57/2018;
Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

    - să aibă cunoştinte operare PC -nivel mediu;

    Vechime în specialitatea studiilor : nu este cazul

Dosarele se depun în termen de··2o·de zile de la publicare:·respectiv în perioada 16 decembrie 2019- 06 ianuarie 2020.
Publicarea se va face pe site-ul ANFP Bucuresti şi Primăriei comunei Tisau, cât şi la sediul instuţiei noastre.
Persoană de contact: Viorica MOCANU -secretar general al UAT- comuna Tisău Telefon/fax: 0238/597560, 0238/597562
:.email - vioricatisau@yahoo.com

BIBLOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE DIN CADRUL COMPARTIMENTUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR

1. Constitutia României;
2. O.U.G. nr. 57 /2019 Codul administrativ: Titlul II -Statutul functionarilor publici
3.Legea nr.18/ 1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa 28/2008 privind registrul agricol;
5. Hotararea Guvernului nr.218/25.03.2015 privind registru agricol pentru perioada 2015-2019
6 Ordinul 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru completarea registrului agricol pentru perioada 2015-2019
7.Legea nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

PRIMARIA TISAU ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE

Primaria comunei Tisau organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de referent, treapta profesionala I, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din aparatul de specialitate al primarului comunei Tisau, judetul Buzau.

DOCUMENTUL AICI

   ANUNTUL AICI

   Primăria comunei Tisău organizează concurs de recrutare pentru funcţia contractuală de execuţie. din aparatul de specialitate al primarului comunei Tisău de şofer microbuz şcolar.
   Concursul va avea loc la Primăria comunei Tisău cu sediul în sat Izvoru, comuna Tisău, judeţul Buzău în data 28 octombrie 2019 începand cu ora 10:00, .proba scrisă şi 30 octombrie 2019 ora 10:00 interviul.
    Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 1 O zile lucratoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 21.10.2019 la sediul instituţiei - Biroul Registratură.
    Condiţiile specifice pentru ocuparea postului contractual de execuţie de şofer microbuz şcolar sunt:

        - să fie absolvent profesională, de studii medii cu sau fără dipJomă de bacalaureat;
        - certificat de atestare profesionala categoria CE, DE;
        - vechime în muncă minim 10 ani

     Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0238/597562;

LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE SPRIJIN

Lansarea celei de-a patra sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor"

DOCUMENTUL AICI

 

- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 ...... Anunt

- NOTA DE INFORMARE GDPR ...... Anunt

- ANUNT  In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind trasparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile, Primarul comunei Tisau, aduce la cunostinta publicului faptul ca a initiat: "Proiectul de hotarare privind aprobarea Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa functioneze in anul scolar 2019-2020 in comuna Tisau, judetul Buzau" ... Anunt

- ANUNT PUBLIC Comuna Tisau depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul"Refacere traversare parau Tisau cu un podet provizoriu din cadre prefrabricate" ... Anunt

- ANUNT Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Buzau depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul"Refacere traversare parau Tisau cu un podet provizoriu din cadre prefrabricate" .....  Anunt

- ANUNT AFIR pentru deschiderea unei noi sesiunide primire a proiectelor de investitii, finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 ... Anunt

 

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

DOCUMENTUL AICI

 - Raspuns catre Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Buzau din partea Primaria Comunei Tisau .... AICI

LISTA DEBITE RESTANTE LA DATA DE 03.08.2018 - PERSOANE FIZICE

LISTA DEBITE RESTANTE LA DATA DE 03.08.2018 - PERSOANE JURIDICE

ANUNT CONSULTARE PUBLICA
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2021

 

Comuna Tisau, judetul Buzau - initiaza in data de 30.10.2019 procedura de consultare publica, in conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrapa publica, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2020.


PROIECT DE HOTARARE
RAPORT DE APROBARE
RAPORT DE SPECIALITATE
Propunerile , sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect vor fi depuse pana la data de 18 decembrie 2020 la secretarul general al comunei Tisau, judetul Buzau sau la adresa de mail:primariatisau@yahoo.ro

DOCUMENTUL AICI

LISTA DEBITE RESTANTE LA DATA DE 04.12.2017...Citeste aici

 - Lista debite restante la data de 01.09.2017 ..... Citeste aici

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA "LA MOSIE"-EXTRAVILAN, SAT IZVORANU, COMUNA TISAU

Initiator: STANCIU GABRIEL STEFAN
Elaborator: ARR.MARES AURELIAN
PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII
asupra documentelor disponibile la sediul Primariei comunei Tisau
in perioada 17.11.2020-14.12.2020, intre orele 8,00-16,00


PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA
dezbaterea publica in data de 26.11.2020, ora 11.00, la sediul Primariei comunei Tisau
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul PRIMARIEI COMUNEI TISAU in data de 21.12.2020
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Mazilu Constanta -persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, adresa: Primaria comunei Tisau, sat Izvoru, str.Principala, nr.6, comuna Tisau, tel.0238797560 fax.0238797560 e-mail:primariatisau@yahoo.ro

DOCUMENTUL AICI

  • • Evitarea zonele aglomerate unde sunt expuse la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.

» Ferirea copiilor de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.

  • • Limitarea la maximum a oricărui contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.