Concurs de promovare in grad profesional

DOCUMENTUL AICI               Anunț examen de promovare în grad profesional -  10.11.2021

   În baza prevederilor art. 618 alin. (4) şi alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Tisău organizează în data de 13.12.2021 - proba scrisă, concursul/examenul de promovare în grad profesional, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
   Condiţiile de desfăsurare a concursului/ examenului de promovare:
   Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Tisău, situată în sat Izvoru, strada Principală, nr.6,comuna Tisău, judeţul Buzău, astfel:

-    proba scrisaƒ - 13.12.2021, ora 10.00;
-    interviul - 15.12.2021.

Conditiile de participare la concursul/ examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
2.    c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
3.    d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcţia publică pentru care se organizează concursul/ examenul şi compartimentul din care face parte sunt:

 

Nr.

Crt.

Denumirea funcției

Categorie

Clasă

Grad profesional deținut

Biroul

Grad profesional pentru care se organizează examen

1

Consilier achiziții

execuție

1

asistent

Biroul contabilitate- impozite si taxe locale/achiziții publice

Principal

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul Primăria comunei Tisău, -în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului (01.12.2021 ) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele :

1.    a) formularul de înscriere
2.    b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
3.    c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
4.    d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 09:00-16:30 de luni până joi, iar vinerea 09:00-14:00 la nr. de telefon: 0238/797560/0761633287 de la Mocanu Viorica, secretar general al comunei Tisău.


BIBLIOGRAFIE

 

  1. Constituția României, republicată;
  2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a Vl-a, titlul I și II;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
  7. Hotărârea Guvernului nr. 901/205 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;