Hotărâri ale Consiliului

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2021

- HOTARAREA NR. 59 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă ... AICI

- HOTARAREA NR. 58 - privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisau în anul 2022 ... AICI

- HOTARAREA NR. 57 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 ... AICI

- HOTARAREA NR. 56 - privind aprobarea Reţelei scolare pentru învăţământul preuniversitar de stat propusă să funcţioneze în anul scolar 2022 - 2023 în comuna Tisău, judeţul Buzau .... AICI

- HOTARAREA NR. 53 - cu privire la: aprobarea participării la „ Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice' cu proiectul "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE-CĂMIN CULTURALTISĂU" ... AICI

- HOTARAREA NR. 52  - privind achiziţionarea cadourilor pentru copii scolari şi preşcolari din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Tisău, ce urmează să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă ... AICI

- HOTARAREA NR. 51  - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE CASE DE VACANŢĂ P+M, Intravila şi extravilan, generat de imobilele situate în satul Leiculeşti, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 168, nr. Cadastral 21386 (Manciu Romeo) , în suprafaţă de 5566 mp şi Tarla 251 (intravilan), 168 (extravilan), parcelele 7329,7330, nr. Cadastral 21920 în suprafaţă de 3223 ,(Ionescu Ioan şi Ionescu Gabriela Narcisa) zona studiată 17730,00 mp. ... AICI

HOTARAREA NR. 44 - privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „ Branşamente sistem de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare în comuna Tisău, judeţul Buzău în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului National de Investiţii „Anghel Saligny"  ... AICI

HOTARAREA NR. 43 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizarii investiţiei,,Refacere drumuri calamitate ,DS 11-strada pe Coastă, în satul Tisău, DS 1 O -strada Fundătura la Vârf, în satul Tisău, DS 46-strada la Ciuciur, în satul Valea Sălciilor, DS 27 - strada Fundătura Mare, în satul Pădurenii, refacere rigole acostament şi marcaje rutiere pe raza UAT Tisău„ .... AICI

HOTARAREA NR. 42 - pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMUNEI TISAU, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU'' în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului  National de Investiţii
,,Anghel Saligny" ... AICI

HOTARAREA NR. 41 - prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau ... AICI

HOTARAREA NR. 40 - privind alocarea sumei de 47.000,00 lei din bugetul local pentru igienizarea toaletarea şi defrişarea arborilor aflaţi în declin biologic avansat din cimitirului satului Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău ... AICI

HOTARAREA NR. 39 - privind rectificarea a -IV- a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021 ... AICI

HOTARAREA NR. 38 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ ŞI ANEXĂ„ situată în satul
Valea Sălciilor, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 88, Parcela 3650, 3651, în suprafaţă de 953 mp, identificat cu număr cadastral 22157 ... AICI

HOTARAREA NR. 36 - pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Tisău în calitate de asociat -- membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Investiţii Teritoriale Integrate Ţinutul Buzăului, Prahovei şi Vrancei'' ... AICI

HOTARAREA NR. 35 - privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2021 ... AICI

HOTARAREA NR. 34 - privind completa.rea. obiectului de activitate al societăţii SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L ... AICI

HOTARAREA NR. 33 - privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2021 ... AICI
HOTARAREA NR. 32 - pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă ... AICI

HOTARAREA NR. 31 - privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul programului de relaxare CIUCAŞ ... AICI

HOTARAREA NR. 30 - privind modificarea HCL nr.52/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna TISĂU, judeţul Buzău ... AICI

- HOTARAREA NR. 29 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate pe anul 2020 a SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L. .... AICI

- HOTARAREA NR. 28 - privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Tisău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tisău ... AICI

- HOTARAREA NR. 27 - privind rectificarea a - I - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021 ... AICI

- HOTARAREA NR. 26 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ situată în satul Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău... AICI

- HOTARAREA NR. 25 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2021 ... AICI

- HOTARAREA NR. 24 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a comunei Tisău, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere - model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Tisău  ...  AICI

HOTARAREA NR. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 -2024 ... AICI

            - Buget de dezvoltare ... AICI
            - Buget de functionare ... AICI
            - Buget local detaliat ... AICI
            - Buget de functionare ... AICI
            - Buget din subventii si venituri proprii ... AICI
            - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local repartizate pentru COMUNA TISAU ... AICI

HOTARAREA NR. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare si Gospodarire Tisau SRL al comunei Tisau. judetul Buzau pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 ...AICI

HOTARAREA NR. 17 - privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Tisau, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestarea a serviciilor pentru derularea masurilor educativa, aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023 ... AICI

HOTARAREA NR. 16 - privind aprobarea Programului activitatilor edilitar - gospodaresti la nivelul comunei Tisau, Judetul Buzau ... AICI

HOTARAREA NR. 15 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local, in satele comunei Tisau, judetul Buzau" ... AICI

HOTARAREA NR. 14 - privind majorarea valorii contractului de prestari servicii, asistenta tehnica si mentenanta nr. 297/30.06.2017, incheiat cu SC WMC GUARD SECURITY SRL ... AICI

HOTARAREA NR. 13 - privind inregistrarea Primariei Comunei Tisau in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line ... AICI

HOTARAREA NR. 12 - privind aplicarea planului de tarifacre zonala in cadrul comunei Tisau si a ADI Buzau - Maracineni ... AICI

HOTARAREA NR. 11 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2020 ... AICI

 

 

 

 

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2020

- HOTARAREA NR.1 - privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tisău, în conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 ... AICI

- HOTARAREA NR.2 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora ... AICI

- HOTARAREA NR.3 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare .... AICI

- HOTARAREA NR.23 - privind rectificarea III - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale- Tisău pe anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.26 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 30.12.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisau în anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - privind privind rectificarea IV -a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale- Tisau pe anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.30 - privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzău -Mărăcineni" la care comuna Tisău este membru asociat .... AICI

- HOTARAREA NR.31 - pentru alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta ....AICI

- HOTARAREA NR.32 - privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tisiu, judetul Buziu, pe principalele domenii de activitate..... AICI

- HOTARAREA NR.33 - privind alegerea viceprimarului comunei Tisiu, judetul Buziu .... AICI

- HOTARAREA NR.34 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tisau in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Hales, comuna Tisau, judetul Buzau .... AICI

- HOTARAREA NR.35 - privind rectificarea V - a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitiatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2020 .... AICI

 

HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATEDE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIINR. 416/ 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE .... AICI

HOTARAREA NR.2 - PRIVIND "INFIINTAREA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU".....AICI

HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII FUNCTIONALE, STATUL DE FUNCTII AL U.A.T. - COMUNA TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .....AICI

HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL -DR. PLESA CRISTINELA -OANA .... AICI

HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE DODO DENT - DR. TOMA GEORGIANA S.R.L. .... AICI

HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN SI CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A UNUI IMOBII, TEREN IN SUPRAFATEI DE 243 MP DIN EXTRAVILANUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CATEGORIA ARABIL, IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 21270, TARLA 76 IN SCOPUL REALIZARII UNUI OBIECTIV DE INTERES LOCAL, RESPECTIV " INFIINTARE DISTRIBUFIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" .... AICI

HOTARAREA NR.15 - PRIVIND APROBAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TISAU SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2807 MP SITUAT IN EXTRAVILANUL SATULUI TISAU, COMUNA TISAU .... AICI

HOTARAREA NR.17 - PENTRU APROBAREA MODIFICARII ????I COMPLETARII H.C.L. NR.33 DIN 28.06.2018 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

HOTARAREA NR.18 - PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII U.A.T -COMUNA TISAU, A ORGANIZARII Ô€€I DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR -CADRU PENTRU AEHIZITIA PRODUSELOR, PREEUM Ô€ƒ´I A CONTRAETELOR / ACORDURILOR-CADRU DE PRESTAREA SERVIEIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU Ô€„ŽCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-2023 .... AICI

HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2019 ... AICI

HOTARAREA NR.22 - PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU PENTRU ANUL 2019 .... AICI

HOTARAREA NR.23 - PRIVIND: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, SAT  VALEA SALCIILOR, CO MUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" IN VEDEREA INCLUDERII SI FINANTARII INVESTITIEI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA ... AICI

HOTARAREA NR.24 - PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU OFICIEREA CASATORIEI LN AFARA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ... AICI

HOTARAREA NR.25 - PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 ... AICI

HOTARAREA NR.26 - PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE ... AICI

HOTARAREA NR.27 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U.A.T. -COMUNA TISAU, JUDETL BUZAU ... AICI

HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U .A. T. -COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU, PENTRU PERIOADA 2019-2024 ... AICI

HOTARAREA NR.32 - PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT IN DATA DE 28.03.2019 INTRE CONSIULIUL LOCAL AL U.A.T-COMUNA TISAU SI DR.PLESA CRISTINELA-OANA ... AICI

HOTARAREA NR.33 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE INCHEIAT INTRE SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE,,TRANSGAZ,, SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA TISAU ...AICI

HOTARAREA NR.34 - PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI DE COLABORARE INTRE U.A.T TISAU SI ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU IALOMITA, PRIN SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BUZAU .... AICI

HOTARAREA NR.35 - PRIVIND RECTIFICAREA II A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019 .... AICI
 HOTARAREA NR.36 -  PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TISĂU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.37 - PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A UNUI AUTOTURISM DIN PATRIMONIUL U.A.T- COMUNA TISĂU ÎN PATRIMONIU CONSILIULUI LOCAL TISĂU- SERVICIUL APĂ ŞI STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANŢI ... AICI

 - HOTARAREA NR.38 - PRIVIND ADERAREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE-TISĂU , ÎN CALITATE DE MEMBRU ASOCIAT, LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ„ BUZĂU­MĂRĂCINENI,, .... AICI

 - HOTARAREA NR.39 - PRIVIND RECTIFICAREA  A III - A A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019 ....AICI

 - HOTARAREA NR.40 - PRIVIND RECTIFICAREA IV - A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE -TISĂU PE ANUL 2019 ... AICI

 - HOTARAREA NR.42 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCTIILOR PUBLICE LOCALE ... AICI

 - HOTARAREA NR.43 - PRIVIND APROBAREA, NUMARUL DE PERSONAL, A NUMARULUI DE FUNCTII PUBLICE, ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APĂ, FORMA ACTUALIZATA POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV .... AICI

 - HOTARAREA NR.45 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢIA CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENI, T -242, JUDETUL BUZAU,, .... AICI

 - HOTARAREA NR.46 - PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. TISĂU NR.39 DIN 30.08.2018 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII ,, C.N .I.,, S.A. A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN SAT STREZENI, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,, CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENL, T -242, JUDETLJL BUZAU„ .... AICI

 - HOTARAREA NR.59 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIŢII PUBLICE A COMUNEI TISAU ÎN ANUL 2020 .... AICI

 - HOTARAREA NR.60 - PRIVIND ACODAREA „ DIPLOMEI DE ONOARE „ ŞI PLATA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 200 LEI, PENTRU FAMILIILE DIN COMUNA TISĂU CARE ÎN ANUL 2019 AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ .... AICI

 - HOTARAREA NR.61 - PRIVIND APROBAREA REŢELEI SCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSĂ SĂ FUNCŢIONEZE ÎN ANUL SCOLAR 2020 - 2021 ÎN COMUNA TISĂU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 

 - HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSA SA FUNCTIONEZE IN ANUL SCOLAR 2018-2019 IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.2 - PRIVIND APROBAREA NUMARULUI MAXIM DE POSTURI, STRUCTURA FUNCTIONAL, STATUL DE FUNCTII AL PRIMARIEI COMUNEI TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .... AICI

 - HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRUACTUAL DI CADRUL

FAMILIEI OCUPATIONALE"ADMINISTRATIE " DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA .... AICI

 - HOTARAREA NR.4 - PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.5 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT .... AICI

 - HOTARAREA NR.7 - PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.10 - PRIVIND CONSTATATREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPRIMAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI ENACHE MARIA-MONICA .... AICI

 - HOTARAREA NR.11 - PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL .... AICI

 - HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIM. IV AL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE PERMANENTE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR EDILITAR-GOSPODARESTI LA NIVELUL COMUNEI TISAU, PENTRU ANUL 2018 .... AICI

- HOTARAREA NR.20 - PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA, DE DREPT PRIVAT, CU CAPITAL PUBLIC SI DE INTERES LOCAL, CU ASOCIAT UNIC U.A.T. COMUNA TISAU, PRIN CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2018 ... AICI

- HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE PENTRU SOCIETATEA SERVICIULUI SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU SRL .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII SERVICIUL SALUBRITATE SI GOSPODARIRE TISAU SRL ..... AICI

- HOTARAREA NR.31 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARE, A TARIFELOR SI TAXELOR SPECIALE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 33 - PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 57 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 .... AICI

- HOTARAREA NR. 41 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA ... AICI

- HOTARAREA NR. 68 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017 ... AICI