Hotărâri ale Consiliului

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2024

- HOTARAREA Nr.1 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.54/2023 privind desfiinţarea serviciului "CONSILIUL LOCAL TISĂU -SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, judeţul BUZĂU

- HOTARAREA Nr.2 - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T - Comuna Tisău, judeţul Buzău, pe anul 2024

- HOTARAREA Nr.3 - privind aprobarea Planului de activităţi sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune

- HOTARAREA Nr.4 - privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi ajutoare comunitare

- HOTARAREA Nr.5 - privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 43688,29 lei din excedentul rezultat la execuţia bugetului de venitui şi cheltuieli a Consiliului local Tisău-serviul apă, existent în soldul contului 82 E.98.00.00, excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală

HOTARAREA Nr.6 - privind aprobarea participării UAT -Comuna Tisău la Programul naţional multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

- HOTARAREA Nr.7 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 -2027

- HOTARAREA Nr.8 - privind aprobarea Regulamnetului de organizare şi funcţionare al aparatuui propriu al primarului comunei Tisău şi al primarului comunei Tisău

- HOTARAREA Nr.10 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2024

- HOTARAREA Nr.11 - privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza comunei Tisău, judeţul Buzău

- HOTARAREA Nr.12 - privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2023

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2023

 - HOTARARE NR. 1 pentru alegerea unui consilier ca Presedinte de sedinta ... AICI

 - HOTARARE NR. 2 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele apte de munca din familia beneficiara de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare ... AICI

 - HOTARARE NR. 3 privind aprobarea Planului anual de acfiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T - Comuna Tisau, judetul Buzau, pe anul 2023 ... AICI

- HOTARARE NR. 4 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheirea exercitiului financiar al anului 2022 ... AICI

- HOTARARE NR. 5 privind aprobarea pretului la apa de 3,9 lei/mc, pentru Consiliul Local - Serviciul apa, avizat de A.N.R.S.C. prin Avizul nr. 507592 din data de 31.07.2017, pana la data aprobarii prin Hotarare a Consiliului Local a strategiei tarifare aferenta planului de afaceri Consiliul Local al Comunei Tisau, judetul Buzau, intrunit in Sedinta de lucru ... AICI

- HOTARARE NR. 6 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026 ... AICI

- HOTARARE NR. 7 - privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMS-SII MMSS", cod MySmis 130963 ... AICI

- HOTARARE NR. 8 - privind aprobarea listei staţiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 23 de pe raza comunei Tisău,
staţii incluse în programul de transport al Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară "Buzău-Mărăcineni", având ca operator unic S.C Trans Bus SA. ...AICI

- HOTARARE NR. 9 - privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora ... AICI

- HOTARARE NR. 10 - privind abrogarea Hotărârea Consiliului Local nr.31 din data de 03 iunie 2022 privind atestarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tisău, judeţul Buzău, precum şi orice alte dispoziţii contrare ... AICI

- HOTARARE NR. 11 - privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SI A UNITĂTILOR CONEXE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ, COMUNA TISĂU, JUDEŢUL BUZĂU", a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA ClS -Educatie ... AICI

- HOTARARE NR. 12 -privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Unităţii Administrativ Teritorială a comunei Tisău, Judeţul Buzău ... AICI

- HOTARARE NR. 13 -privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tisău, județul Buzău ... AICI

- HOTARARE NR. 14 -privind aprobarea Structurii funcționale, Statul de funcții al U.A.T - comuna Tisau și al Consiliului Local Tisau - Serviciul apaƒ ... AICI

- HOTARARE NR. 15 -pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competenţelor digitale şi dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din judeţul Buzău" în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă ... AICI

- HOTARARE NR. 16 -privind însuşirea Documentaţiei cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară a unor imobile situate în U.A. T - Tisău, judeţul Buzău ... AICI

 - ANEXA LA HOTARÂREA NR.16

- HOTARARE NR. 17 -pentru alegerea unui consilier ca președinte de ședină ... AICI

- HOTARARE NR. 18 -privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2023 ... AICI

- HOTARARE NR. 19 -privind modificarea tarifelor de călătorie la transportul public de persoane efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. Buzău ... AICI

- HOTARARE NR. 20 -privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.9 din 23 februarie 2023 privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau, Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora ... AICI

- HOTARARE NR. 21 -privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici precum si a finantarii cheltuielilor aferente proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU", finantat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public", derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu ... AICI

- HOTARARE NR. 22 -privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.58 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023 ... AICI

- HOTARARE NR. 23 - pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Tisău în proiectul „Dotarea cu microbuze şcolare verzi (electrice)
pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău" în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă .... AICI

- HOTARARE NR. 24 - privind aderarea şi includerea Comunei Tisău in parteneriatul LEADER Grup de Acţiune Locala (GAL) ,,Colinele Buzăului pentru implementarea SDL cu finanţare prin PS 2023-2027 .... AICI

- HOTARARE NR. 25 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la încheirea exerciţiului financiar al anului 2022 ... AICI

- HOTARARE NR. 26 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026 şi modificarea şi completarea listei de investiţii pentru anul 2023 .... AICI

- HOTARARE NR. 27 - privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tisău, judeţul Buzău .... AICI

- HOTARARE NR. 28 - privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 20 aprilie 2022 , a devizului general şi indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „lnfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Izvoru, Grajdana, Hales, Padurenii, Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisău, judetul Buzau" în vederea includerii şi finanţării investiţiei prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" ... AICI
- HOTARARE NR. 29 - privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a devizului general şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Izvoru, Grajdana, "lnfiintare Hales, Padurenii,Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisau, judetul Buzau" .... AICI

                                     -  STUDIUL DE FEZABILITATE

- HOTARARE NR. 30 - pentru alegerea unui consilier presedinte de sedinta ... AICI

- HOTARARE NR. 31 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026 ... AICI

- HOTARARE NR. 32 -privind aprobarea actualizării , a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU", flnantat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public", derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu ... AICI

- HOTARARE NR. 33 - privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de  atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al Romaniei, la nivelul comunei Tisău,pentru anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 şi 2026-2027 ... AICI

- HOTARARE NR. 34 -privind înfiinţarea CENTRUL CULTURAL TISĂU ... AICI

- HOTARARE NR. 35 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru Desființare constructii Cl, C2, construire complex turistic recreativ de mici dimensiuni cu zonii de camping, unitati cazare și alimentație publica ... AICI

- HOTARARE NR. 36 - pentru abrngarea Hotararea Consiliului Local nr.16 din data de 30 martie 2023 privind insw1irea Documentatiei cadastrale de primi\ lnscriere ln sistemul intcgrat de cadastru ?i de carte funciari\ a unor imobilc situate in U .A.T - Tisau, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE NR. 37 - privind aprobarea rectificiirii bugetului de venituri Ji cheltuieli !ji Lista de investifii al Unitiifii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 si estimiirile pentru anii 2024 -2026 ... AICI

- HOTARARE NR. 38 - pentru alegerea unui consilier ca președinte de ședinta ... AICI

- HOTARARE NR. 39 - Teritoriala Judetul Buzau și Unitatea Administrativ Teritoriala Tisau, benefidara a proiectului ,,Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau", finanțat in cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educatie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie și dotare in sistemul de invatamant preuniversitar, Investilia 10. Dezvoltarea retelei de școli verzi $i ac:hizitionarea de mic:robuze verzi ... AICI

- HOTARARE NR. 40 - privind acodarea ,, Diplornei de Onoare ,, și plata unui premiu in valoare de 200 lei, pentru familiile din comuna Tisau care in anul 2023 au i'mplinit 50 de ani de casatorie neintrerupta ... AICI

- HOTARARE NR. 41 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr.8 din 23 februarie 2023 de aprobarea a listei statiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 23 de pe raza comunei de Tisau, statii incluse în programul de transport al Asociatiei de Dezvoltarea Intercomuinnitar "Buzau-Maracineni” avand ca operator unic S.C Trans Bus SA. ... AICI

- HOTARARE NR. 42 - privind aprobarea rectificarii bugetului de jJenituri # cheltuieli 1i modificarea listei de investifii al Unitații Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 și estimarile pentru anii 2024 -2026 ... AICI

- HOTARARE NR. 43 - privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna TISĂU, prin Consiliul local al U.A.T comuna TISĂU .... AICI

- HOTARARE NR. 44 -privind achiziţionarea cadourilor pentru copii scolari şi preşcolari din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Tisău, ce urmează să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă ... AICI

- HOTARARE NR. 45 - privind acordarea burselor şcolare pentru anul scolar 2023 - 2024 care se acordă elevilor din învătământul preuniversitar de stat, din comuna Tisău, judeţul Buzău ... AICI

- HOTARARE NR. 46 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026  ... AICI

- HOTARARE NR. 47 - privind aprobarea contractului de colaborare, încheiat cu PFA Ioniţă Răzvan, având ca scop scop obţinerea licenţelor şi întocmirea documentelor şi rapoartelor necesare transportului de persoane şi mărfuri ... AICI

- HOTARARE NR. 48 - privind darea în folosinţă gratuită, către Sucursala Distribuţie a Energiei Electrice Buzău, a postului de transformare electric 16-10000 pentru locul de consum din satul Valea Sălciilor, comuna Tisău, judeţul Buzău ...AICI

- HOTARARE NR. 49 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiÅ£ii al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2023 si estimarrile pentru anii 2024 -2026 ... AICI

- HOTARARE NR. 50 -atestarea apartenenţei la domeniul privat al unor terenuri din comuna Tisău, judeţul Buzău ... AICI

- HOTARARE Nr. 51 - privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.40 din 25 octombrie 2023 privind acodarea „ Diplomei de Onoare „ şi plata unui premiu în valoare de 200 lei, pentru familiile din comuna Tisau care în anul 2023 au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ... AICI

- HOTARARE Nr. 52 -privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de i11vesdţii al Unităţii Administrativ Teritoriale -comuna Tisau pe11tr11 anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026 .... AICI

- HOTARARE Nr. 53 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 ... AICI

- HOTARARE Nr. 54 - privind desfiinţarea serviciului "CONSILIUL LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, judeţul BUZĂU ... AICI

- HOTARARE Nr. 55 - pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei TISAU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"Eco Buzau 2009" .... AICI

- HOTARARE Nr. 56 - privind aprobarea reorganizarii Organigramei şi Statul de funcţii al U.A.T -comuna Tisau, judetul Buzău ... AICI

- HOTARARE Nr. 57 - privind declararea stării de insolvenţă şi scoaterea din evidenţele fiscalale curente şi trecerea în evidenţă fiscală separată a
persoanelor fizice în stare de insolvabilitate ....
AICI

- HOTARARE Nr. 58 - privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale„ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , începând cu data de 1 ianuarie 2024 .... AICI

- HOTARARE Nr. 59 - privind acordarea Statutului de „ unitate sanitară de utilitate publică Cabinetului Medical Individual - dr. Găgiulescu Diana„ şi darea în folosinţă gratuită a spaţiului aparţinând U.A.T Tisău în suprafaţă de Cl-149 mp , C2-12 mp situat în sat Pădurenii, comuna Tisău, judeţul Buzău, identificat în cartea funciară nr.21702 ... AICI

- HOTARARE Nr. 60 - privind aprobarea Reţelei scolare pentru învăţământul preuniversitar de stat  propusă să funcţioneze în anul scolar 2024 - 2025 în comuna Tisău, judeţul Buzău ... AICI

- HOTARARE Nr. 61 - privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisău în anul 2024 ... AICI

- HOTARARE Nr. 62 - privind menţinerea încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna TISĂU, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii ... AICI

        * REGULAMENTUL SI CAIETUL  DE SARCINI

        * Tarifele aferente pentru prestarea activităţilor/operaţiunilor care fac obiectul „Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Tisau

- HOTARARE Nr. 63 - pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă pentru perioada ianuarie-martie 2024 .... AICI

- HOTARARE Nr. 64 -privind aprobarea rectificării bugetului de venituri al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisaupentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 -2026 .... AICI

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2022

- HOTĂRÂREA nr. 1 - pentru alegerea unui consilier ca președinte de ședință ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 2 - privind modificarea H.C.L. nr.48/28 octombrie 2021 referitoare la instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza unităţii administrativ teritorială a comunei Tisău ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 3 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare ...
AICI

- HOTĂRÂREA nr. 4 - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T - Comuna Tisău, judeţul Buzău, pe anul 2022 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 12 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisău pentru anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 -2025 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 14 - privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzău -Mărăcineni" la care UAT Tisău este membru asociat ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 15 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2022 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 16 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru investiţia„ CONSTRUIRE CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 17 - privind prelungirea contractului de închiriere pajişti înregistrat la nr.2418 din 26.04.2017 încheiat între Comuna Tisău şi Gheorghe Cornelia - Maria - Persoană Fizică Autorizată ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 18 - privind înşuşirea raportului de evaluare, însuşirea inventarului şi aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru casare cu ocazia inventarierii la sfârşitul anului 2021 a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 19 - privind aprobarea suprafeţei totale de teren rezultată în urma măsurătorilor pentru Şcoala generală Izvoranu şi Şcoală general Bărbunceşti, aflate în domeniul public al comunei Tisău ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 20 - privind aprobarea revizuirii proiectului -,,Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a
infectiei cu SARS-COV-2 in cadrul institutiilor de  invatamant preuniversitar din comuna Tisau" - cod SMIS 149997, in cadrul
Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 9 - Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate deCOVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 21 - privind aprobarea cererii de finantare ????i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi1ii ,,lnfiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele lzvoru, Grajdana, Hales, Padurenii, Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisau, judetul Buzau" Tn vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de lnvestitii "Anghel Saligny"  ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 22 -privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrapei Publice prin Compania Naponala de Investitii ,, C.N.I.,, S.A. a amplasamentului situat in sat Izvoru, comuna Tisau, judetul Buzau si asigurarea condipilor in vederea executarii obiectivului de investipi ,,CONSTRUIRE SI DOTARE SEDIU PRIMARIE SAT IZVORU, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 23 - pentru alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 24 - privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate pe anul 2021 a SERVICIUL SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU S.R.L ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 25 -privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare si Gospodarire Tisau S.R.L al comunei Tisau, judetul Buzau pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 26 -privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Tisau, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei Tisau ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 27 -

- HOTĂRÂREA nr. 28 -privind prelungirea duratei Contractului de Administrare incheiat intre S.C. SERVICIUL SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU S.R.L si doamna CONSTANTIN MONICA ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 29 -privind rectificarea a - I -a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitati Administrativ Teritoriale - Tisiiu pe anul 2022 ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 30 -privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant " si "Realizare statii de incarcare pentru vehicule electrice" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local Obiectivul de investitii I.1.1. Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), in parteneriat UAT Tisau- UAT Vernesti ... AICI

- HOTĂRÂREA nr. 31 -privind atestarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tisau, judetul Buzau ... AICI

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2021

- HOTARAREA NR. 59 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă ... AICI

- HOTARAREA NR. 58 - privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisau în anul 2022 ... AICI

- HOTARAREA NR. 57 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 ... AICI

- HOTARAREA NR. 56 - privind aprobarea Reţelei scolare pentru învăţământul preuniversitar de stat propusă să funcţioneze în anul scolar 2022 - 2023 în comuna Tisău, judeţul Buzau .... AICI

- HOTARAREA NR. 53 - cu privire la: aprobarea participării la „ Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice' cu proiectul "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE-CĂMIN CULTURALTISĂU" ... AICI

- HOTARAREA NR. 52  - privind achiziţionarea cadourilor pentru copii scolari şi preşcolari din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Tisău, ce urmează să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă ... AICI

- HOTARAREA NR. 51  - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE CASE DE VACANŢĂ P+M, Intravila şi extravilan, generat de imobilele situate în satul Leiculeşti, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 168, nr. Cadastral 21386 (Manciu Romeo) , în suprafaţă de 5566 mp şi Tarla 251 (intravilan), 168 (extravilan), parcelele 7329,7330, nr. Cadastral 21920 în suprafaţă de 3223 ,(Ionescu Ioan şi Ionescu Gabriela Narcisa) zona studiată 17730,00 mp. ... AICI

HOTARAREA NR. 44 - privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „ Branşamente sistem de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare în comuna Tisău, judeţul Buzău în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului National de Investiţii „Anghel Saligny"  ... AICI

HOTARAREA NR. 43 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizarii investiţiei,,Refacere drumuri calamitate ,DS 11-strada pe Coastă, în satul Tisău, DS 1 O -strada Fundătura la Vârf, în satul Tisău, DS 46-strada la Ciuciur, în satul Valea Sălciilor, DS 27 - strada Fundătura Mare, în satul Pădurenii, refacere rigole acostament şi marcaje rutiere pe raza UAT Tisău„ .... AICI

HOTARAREA NR. 42 - pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMUNEI TISAU, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU'' în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului  National de Investiţii
,,Anghel Saligny" ... AICI

HOTARAREA NR. 41 - prin care se solicită preluarea în administrarea Consiliului local Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzau ... AICI

HOTARAREA NR. 40 - privind alocarea sumei de 47.000,00 lei din bugetul local pentru igienizarea toaletarea şi defrişarea arborilor aflaţi în declin biologic avansat din cimitirului satului Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău ... AICI

HOTARAREA NR. 39 - privind rectificarea a -IV- a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021 ... AICI

HOTARAREA NR. 38 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ ŞI ANEXĂ„ situată în satul
Valea Sălciilor, comuna Tisău, judeţul Buzău, Tarla 88, Parcela 3650, 3651, în suprafaţă de 953 mp, identificat cu număr cadastral 22157 ... AICI

HOTARAREA NR. 36 - pentru aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Tisău în calitate de asociat -- membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Investiţii Teritoriale Integrate Ţinutul Buzăului, Prahovei şi Vrancei'' ... AICI

HOTARAREA NR. 35 - privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2021 ... AICI

HOTARAREA NR. 34 - privind completa.rea. obiectului de activitate al societăţii SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L ... AICI

HOTARAREA NR. 33 - privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2021 ... AICI
HOTARAREA NR. 32 - pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă ... AICI

HOTARAREA NR. 31 - privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul programului de relaxare CIUCAŞ ... AICI

HOTARAREA NR. 30 - privind modificarea HCL nr.52/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna TISĂU, judeţul Buzău ... AICI

- HOTARAREA NR. 29 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate pe anul 2020 a SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI GOSPODARIRE TISAU S.R.L. .... AICI

- HOTARAREA NR. 28 - privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Tisău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tisău ... AICI

- HOTARAREA NR. 27 - privind rectificarea a - I - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - Tisău pe anul 2021 ... AICI

- HOTARAREA NR. 26 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ situată în satul Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău... AICI

- HOTARAREA NR. 25 - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2021 ... AICI

- HOTARAREA NR. 24 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a comunei Tisău, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere - model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Tisău  ...  AICI

HOTARAREA NR. 21 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022 -2024 ... AICI

            - Buget de dezvoltare ... AICI
            - Buget de functionare ... AICI
            - Buget local detaliat ... AICI
            - Buget de functionare ... AICI
            - Buget din subventii si venituri proprii ... AICI
            - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local repartizate pentru COMUNA TISAU ... AICI

HOTARAREA NR. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Salubrizare si Gospodarire Tisau SRL al comunei Tisau. judetul Buzau pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 ...AICI

HOTARAREA NR. 17 - privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Tisau, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestarea a serviciilor pentru derularea masurilor educativa, aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023 ... AICI

HOTARAREA NR. 16 - privind aprobarea Programului activitatilor edilitar - gospodaresti la nivelul comunei Tisau, Judetul Buzau ... AICI

HOTARAREA NR. 15 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatori tehnico-economici in vederea realizarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local, in satele comunei Tisau, judetul Buzau" ... AICI

HOTARAREA NR. 14 - privind majorarea valorii contractului de prestari servicii, asistenta tehnica si mentenanta nr. 297/30.06.2017, incheiat cu SC WMC GUARD SECURITY SRL ... AICI

HOTARAREA NR. 13 - privind inregistrarea Primariei Comunei Tisau in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line ... AICI

HOTARAREA NR. 12 - privind aplicarea planului de tarifacre zonala in cadrul comunei Tisau si a ADI Buzau - Maracineni ... AICI

HOTARAREA NR. 11 - privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tisau pentru anul 2020 ... AICI

 

 

 

 

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2020

- HOTARAREA NR.1 - privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tisău, în conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 ... AICI

- HOTARAREA NR.2 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie„ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judeţul Buzau , Consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora ... AICI

- HOTARAREA NR.3 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare .... AICI

- HOTARAREA NR.23 - privind rectificarea III - a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale- Tisău pe anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.26 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.59 din 30.12.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Tisau în anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - privind privind rectificarea IV -a a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale- Tisau pe anul 2020 .... AICI

- HOTARAREA NR.30 - privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzău -Mărăcineni" la care comuna Tisău este membru asociat .... AICI

- HOTARAREA NR.31 - pentru alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta ....AICI

- HOTARAREA NR.32 - privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tisiu, judetul Buziu, pe principalele domenii de activitate..... AICI

- HOTARAREA NR.33 - privind alegerea viceprimarului comunei Tisiu, judetul Buziu .... AICI

- HOTARAREA NR.34 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tisau in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Hales, comuna Tisau, judetul Buzau .... AICI

- HOTARAREA NR.35 - privind rectificarea V - a bugetului de venituri si cheltuieli al Unitiatii Administrativ Teritoriale - Tisau pe anul 2020 .... AICI

 

HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATEDE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIINR. 416/ 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE .... AICI

HOTARAREA NR.2 - PRIVIND "INFIINTAREA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU".....AICI

HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII FUNCTIONALE, STATUL DE FUNCTII AL U.A.T. - COMUNA TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .....AICI

HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL -DR. PLESA CRISTINELA -OANA .... AICI

HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A SPATIULUI DE CABINET MEDICAL CATRE DODO DENT - DR. TOMA GEORGIANA S.R.L. .... AICI

HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN SI CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A UNUI IMOBII, TEREN IN SUPRAFATEI DE 243 MP DIN EXTRAVILANUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CATEGORIA ARABIL, IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 21270, TARLA 76 IN SCOPUL REALIZARII UNUI OBIECTIV DE INTERES LOCAL, RESPECTIV " INFIINTARE DISTRIBUFIE GAZE NATURALE IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" .... AICI

HOTARAREA NR.15 - PRIVIND APROBAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TISAU SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2807 MP SITUAT IN EXTRAVILANUL SATULUI TISAU, COMUNA TISAU .... AICI

HOTARAREA NR.17 - PENTRU APROBAREA MODIFICARII ????I COMPLETARII H.C.L. NR.33 DIN 28.06.2018 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

HOTARAREA NR.18 - PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII U.A.T -COMUNA TISAU, A ORGANIZARII Ô€€I DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR -CADRU PENTRU AEHIZITIA PRODUSELOR, PREEUM Ô€ƒ´I A CONTRAETELOR / ACORDURILOR-CADRU DE PRESTAREA SERVIEIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE, AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU Ô€„ŽCOLI AL ROMANIEI IN PERIOADA 2017-2023 .... AICI

HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2019 ... AICI

HOTARAREA NR.22 - PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE A ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU PENTRU ANUL 2019 .... AICI

HOTARAREA NR.23 - PRIVIND: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, SAT  VALEA SALCIILOR, CO MUNA TISAU, JUDETUL BUZAU" IN VEDEREA INCLUDERII SI FINANTARII INVESTITIEI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA ... AICI

HOTARAREA NR.24 - PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU OFICIEREA CASATORIEI LN AFARA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ... AICI

HOTARAREA NR.25 - PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 ... AICI

HOTARAREA NR.26 - PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE ... AICI

HOTARAREA NR.27 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U.A.T. -COMUNA TISAU, JUDETL BUZAU ... AICI

HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL U .A. T. -COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU, PENTRU PERIOADA 2019-2024 ... AICI

HOTARAREA NR.32 - PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT IN DATA DE 28.03.2019 INTRE CONSIULIUL LOCAL AL U.A.T-COMUNA TISAU SI DR.PLESA CRISTINELA-OANA ... AICI

HOTARAREA NR.33 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE SPONSORIZARE INCHEIAT INTRE SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE,,TRANSGAZ,, SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA TISAU ...AICI

HOTARAREA NR.34 - PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI DE COLABORARE INTRE U.A.T TISAU SI ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU IALOMITA, PRIN SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BUZAU .... AICI

HOTARAREA NR.35 - PRIVIND RECTIFICAREA II A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019 .... AICI
 HOTARAREA NR.36 -  PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TISĂU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.37 - PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A UNUI AUTOTURISM DIN PATRIMONIUL U.A.T- COMUNA TISĂU ÎN PATRIMONIU CONSILIULUI LOCAL TISĂU- SERVICIUL APĂ ŞI STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANŢI ... AICI

 - HOTARAREA NR.38 - PRIVIND ADERAREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE-TISĂU , ÎN CALITATE DE MEMBRU ASOCIAT, LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ„ BUZĂU­MĂRĂCINENI,, .... AICI

 - HOTARAREA NR.39 - PRIVIND RECTIFICAREA  A III - A A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - TISAU PE ANUL 2019 ....AICI

 - HOTARAREA NR.40 - PRIVIND RECTIFICAREA IV - A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE -TISĂU PE ANUL 2019 ... AICI

 - HOTARAREA NR.42 - PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCTIILOR PUBLICE LOCALE ... AICI

 - HOTARAREA NR.43 - PRIVIND APROBAREA, NUMARUL DE PERSONAL, A NUMARULUI DE FUNCTII PUBLICE, ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APĂ, FORMA ACTUALIZATA POTRIVIT CODULUI ADMINISTRATIV .... AICI

 - HOTARAREA NR.45 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢIA CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENI, T -242, JUDETUL BUZAU,, .... AICI

 - HOTARAREA NR.46 - PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. TISĂU NR.39 DIN 30.08.2018 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII ,, C.N .I.,, S.A. A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN SAT STREZENI, COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,, CONSTRUIRE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TISAU, SAT STREZENL, T -242, JUDETLJL BUZAU„ .... AICI

 - HOTARAREA NR.59 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIŢII PUBLICE A COMUNEI TISAU ÎN ANUL 2020 .... AICI

 - HOTARAREA NR.60 - PRIVIND ACODAREA „ DIPLOMEI DE ONOARE „ ŞI PLATA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 200 LEI, PENTRU FAMILIILE DIN COMUNA TISĂU CARE ÎN ANUL 2019 AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ .... AICI

 - HOTARAREA NR.61 - PRIVIND APROBAREA REŢELEI SCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSĂ SĂ FUNCŢIONEZE ÎN ANUL SCOLAR 2020 - 2021 ÎN COMUNA TISĂU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2018

 - HOTARAREA NR.1 - PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PROPUSA SA FUNCTIONEZE IN ANUL SCOLAR 2018-2019 IN COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.2 - PRIVIND APROBAREA NUMARULUI MAXIM DE POSTURI, STRUCTURA FUNCTIONAL, STATUL DE FUNCTII AL PRIMARIEI COMUNEI TISAU SI AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA .... AICI

 - HOTARAREA NR.3 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRUACTUAL DI CADRUL

FAMILIEI OCUPATIONALE"ADMINISTRATIE " DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA .... AICI

 - HOTARAREA NR.4 - PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.5 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE PREVEDERILE LEGIII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT .... AICI

 - HOTARAREA NR.7 - PRIVIND MODUL DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.10 - PRIVIND CONSTATATREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPRIMAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI ENACHE MARIA-MONICA .... AICI

 - HOTARAREA NR.11 - PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL .... AICI

 - HOTARAREA NR.12 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIM. IV AL ANULUI 2017 .... AICI

 - HOTARAREA NR.13 - PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE PERMANENTE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI

 - HOTARAREA NR.14 - PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR EDILITAR-GOSPODARESTI LA NIVELUL COMUNEI TISAU, PENTRU ANUL 2018 .... AICI

- HOTARAREA NR.20 - PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA, DE DREPT PRIVAT, CU CAPITAL PUBLIC SI DE INTERES LOCAL, CU ASOCIAT UNIC U.A.T. COMUNA TISAU, PRIN CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR.21 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI TISAU IN ANUL 2018 ... AICI

- HOTARAREA NR.28 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE PENTRU SOCIETATEA SERVICIULUI SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE TISAU SRL .... AICI

- HOTARAREA NR.29 - PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII SERVICIUL SALUBRITATE SI GOSPODARIRE TISAU SRL ..... AICI

- HOTARAREA NR.31 - PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARE, A TARIFELOR SI TAXELOR SPECIALE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL U.A.T. COMUNA TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 33 - PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU ..... AICI

- HOTARAREA NR. 57 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2019 .... AICI

HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2017

- HOTARAREA NR. 41 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA ... AICI

- HOTARAREA NR. 68 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017 ... AICI