Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice

PROIECTE DE HOTARARII 2024

- PROIECT DE HOTARARE 6  -privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Tisău .... ANUNȚUL AICI

- PROIECT DE HOTARARE 4  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 -2027 .... ANUNTUL AICI

- PROIECT DE HOTARARE 3  - privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă şi ajutoare comunitare... ANUNȚUL AICI

- PROIECT DE HOTARARE 2  - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U .A.T -Comuna Tisău, judeţul Buzău, pe anul 2024 .... ANUNTUL AICI

- PROIECT DE HOTARARE 1  - privind aprobarea Planului de activităţi sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune ... ANUNTUL AICI

PROIECTE DE HOTARARII 2023

- PROIECT DE HOTARARE 05.12.2023- "Proiect de hotărâre nr. 58 din data de 04.12.2023 privind aprobarea "Strategiei anuale de achiziţii publice pe anul 2024 a Primariei Comunei Tisau"

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 07.11.2023 privind desfiinţarea serviciului "CONSILIUL LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, judeţul BUZĂU

          - RAPORT DE SPECIALITATE

          - REFERAT DE APROBARE

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 30.10.2023 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 28.08.2023 - privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumurile din interiorul comunei Tisau, judetul Buzau

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 10.07.2023 - privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a devizului general şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Izvoru, Grajdana, "Infiintare Hales, Padurenii, Strezeni, Tisau si Valea Salciilor apartinatoare comunei Tisau, judetul Buzau"

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 15.03.2023 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 02.02.2023 - privind aprobarea listei statiilor destinate transportului public de calatori aferente traseelor 23 de pe raza comunei Tisau, statii incluse in programul de transport al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"Buzau-Maracineni", avand ca operator unic SC Trans Bus SA

- PROIECT DE HOTĂRÂRE 15.01.2023- privind aprobarea salariilor de baza pentru functiile si functiile contruactual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judetul Buzau, Consiliul local si serviciile publice din subordinea acestora

- PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

 PROIECTE DE HOTARARII 2022

- PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Tisău, judeţul Buzău, pentru perioada 2021-2027  ... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea locaţiei de depozitare provizorie a deşeurilor colectate de la locuitorii comunei Tisău, judeţul Buzău  ... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2022 ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE - privind inregistrarea Comunei Tisau in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) 'Achizitia de echipamente din domeniul telmologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitiitii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Tisau, Judetul Buzau" ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE - cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect cu tema 'Achizitia de echipamente din domeniul telmologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitiitii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Tisau, Judetul Buzau" ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate, aflate in sold la data de 31 decembrie 2020, mai mici de 40 lei .... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2020 ..... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul U.A.T -Comuna Tisău, judeţul Buzău  .... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE- privind înfiinţarea Serviciului de utilitate publica "INFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN SATELE IZVORU, GRĂJDANA, HALEŞ, PĂDURENII, STREZENI, TISĂU şi VALEA SĂLCIILOR, aparţinătoare comunei Tisău, judeţul Buzău", aprobarea Indicatorilor tehnico -economici şi aprobarea documentaţiei - cadru de atribuire prin licitaţie publică deschisă a Contractului de concesiune ... AICI

- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2019 .... Citeste aici

- Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa functioneze in anul scolar 2019-2020 in comuna Tisau, judetul Buzau .... Citeste aici

- Proiect de hotarare privind aprobarea acordarea "Diplomei de Onoare" si plata unui premiu in valoare de 500 lei pentru veterani de razboi si 250 lei vaduvelor de razboi cu ocazia "Centenarului Marii Uniri" ... Citeste aici

- Proiect de hotarare pricind acordarea"Diplomei de Onoare" si plata unui premiu in valoare de 200 lei, pentru familiiile din comuna Tisau care au 50 si peste 50 ani de casatorie neintrerupta .... Citeste aici

- Proiect hotarare informatii de interes public ....... Citeste aici

- Proiect de hotarare nomenclator stradal al comunei Tisau, judetul Buzau .... Citeste aici

- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019, mai mici de 40 lei .... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al U.A.T -comuna Tisău ..... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea cadourilor pentru copii scalari şi preşcolari din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Tisău, ce urmează să fie oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă .... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Tisău şi în administrarea Consiliului local a terenului în suprafaţă de 956 mp situat în extravilanul satului Tisau, comuna Tisău .... AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impo?itelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 .... AICI

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a funcţiilor publice locale .... AICI

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul U.A.T - comuna Tisău în patrimoniu Consiliului local Tisău- Serviciul apă şi stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanţi .... AICI

- PROIECT DE HOTARARE privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Comunei Tisău, Judetul Buzau ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conventiei de colaborare intre U.A.T Tisau si Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, prin Sistemul de Gospodarire a apelor Buzau ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale,,TRANSGAZ,, si Unitatea
Administrativ Teritoriala -Comuna Tisau .... AICI

- PROIECT DE HOTA.RA.RE privind aprobarea pretului de cumparare a terenului in suprafata de 243 mp din extravilanul comunei Tisau, judetul Buzau, categoria arabil,
identificat prin Nr. cadastral 21270, tarla 76 in scopul realizarii unui obiectiv de interes local, respectiv " Infiintare distributie gaze naturale in comuna Tisau, judetul Buzau" .... AICI

- PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Viitorul Tisau pentru anul 2019 ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE  privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 … AICI

- PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tisau in anul 2019 ..... AICI

 - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxei pentru oficierea casatoriei in afara sediului Prirnariei cornunei Tisau, judetul Buzau ..... AICI

- Proiect de hotarare privind aprobarea  Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa  functioneze in anul scolar 2018-2019 in comuna Tisau, judetul Buzau. .... CITESTE AICI

- Proiect de hotarare privind stabilirea  taxelor si impozitelor Tisau 2018 ..... CITESTE AICI

 

- PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea impozeitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Planului Urbanistic General Zonal pentru investitia CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA - EXTRAVILAN COMUNA TISAU, situat in extravilanul satului Izvoranu, nr. cadastral 20983, comuna Tisau, judetul Buzau ... AICI

DOCUMENTE_PUZ_PENSIUNE AICI

- PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Programului activitatilor edilitar-gospodaresti la nivelul comunei Tisau, Judetul Buzau ... AICI

ANUNT PUBLIC

In confonnitate cu prevederile Legii Iir. 52/2003. privind transparena decizionalii in administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica unnatorul proiect de act nonnativ: "Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiµe "Sistem de alimentare cu Apa, Sat Valea Salciilor, comuna Tisau. Judetul Buzau" in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.
Proiectul de hotarare cu documentatia de baza pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primariei Comunei Tisau.
Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Primariei Comunei Tisau, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@yahoo.ro pana la data de 22.04.2019.

PROIECTUL DE HOTARARE

ANUNT PUBLIC

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica urmatoarele proiecte de act normativ: "Proiect de hotiirare privind aprobarea taxei pentru oficierea casatoriei Ill afara sediului Primariei comunei Tisau, judetul", " "Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tisau Ill anul 2019,,.
Proiectele de hotarare cu documentatia de baza pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primariei Comunei Tisau.
Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectele supuse dezbaterii publice pot fi transmise Ill scris pe adresa Primariei Comunei Tisau, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@yahoo.ro pana la data de 22.04.2019.

ANUNTUL AICI

- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE VIITORUL TISAU pentru anul 2021 ... AICI