Politica de confidentialitate

Politica de confidenţialitate

 1. Informaţii generale

În calitate de operator de date cu caracter personal, U.A.T. Tisau urmăreşte în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe:

 • principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare „RGPD”) şi
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)


Această Politică privind confidenţialitatea este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 şi are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de cetățean/client, angajat al U.A.T., candidat al unui post in cadrul instituției sau voluntar.
 • prelucrările datelor cu caracter personal în vederea desfăşurării activităţilor specifice conform celor descrise mai jos.

Operatorul poate actualiza prezenta Politică privind confidenţialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului sau alte mijloace furnizate de dumneavoastră privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„Persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate.

 „Angajat” - orice persoană care se află în relaţie contractuală/ este angajat al U.A.T..

„Candidat” - orice persoană care se înscrie la un concurs de angajare pentru ocuparea unui post în cadrul U.A.T..

Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 1. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacţiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu U.A.T. Tisau care prelucrează următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

 1.  
  1. În cazul serviciilor:
 • date de identificare - Nume, Prenume, CNP, seria şi numărul actului de identitate;

În funcţie de serviciul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;

 1. În cazul angajaţilor, a candidaţilor pentru angajare şi a voluntarilor:

Conform Codului Muncii, Legea 53/2003, sunt prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale angajaţilor: Nume, Prenume, CNP, data naşterii, sexul, seria şi numărul actului de identitate, adresă domiciliu, cetăţenie, carte de munca adeverinţe de vechime, profesia, funcţii ocupate, nivelul instruirii/studii finalizate, diplome obţinute, date contact - număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, date furnizate prin CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).


3.În cazul persoanelor care contactează U.A.T. Tisau prin intermediul secretariatului sau fişierului pentru solicitări, reclamaţii, etc., al altor numere de telefon afişate pe site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând instituției, în contextul:

 1.  
  1. Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă sunt prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.
 1.  
  • În cazul tuturor persoanelor care pătrund în incinta Operatorului:
  • imagini video înregistrate de sistemul de supraveghere interna marcat corespunzător la locul fiecărei camere de luat vederi;
  • fotografii sau înregistrări utilizate numai cu consimţământul persoanelor fotografiate sau înregistrate;
 1. Scopurile şi temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terti sau din surse publice prin natura activităţii, pot fi prelucrate direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu următoarele scopuri:

 1. pentru a furniza și îmbunătății serviciile publice pe care le oferim:
 • Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, salubrizare,
 • Serviciile sociale destinate copiilor, servicii și prestații sociale pentru persoanele cu handicap/ cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • Alte servicii publice stabilite prin dispoziții legale:
 • impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
 • colectare debite/ recuperare creanțe,
 • executarea unei operatiuni de plata
 • emitere autorizații/ licențe,
 • resurse umane;
 • fond funciar;
 • gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Tisau;
 • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Tisau;
 • stare civilă,
 • urbanism și amenajarea teritoriului;
 • arhiva;
 • registratura, relații publice, secretariat (pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări ).
 1. Alte scopuri:
 • Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Evidenţa persoanelor;
 • Activităţile de administraţie social-comunitară;
 • Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii/produse pe care le oferim;
 • În scop marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil;
 • pentru a oferi și îmbunătății site-ul nostru web
 • Promovarea unor actiuni si evenimente
 • Pentru analize interne destinate imbunatatirii serviciilor publice;
 • Educaţia;
 • Sănătatea;
 • Cultura;
 • Tineretul;
 • Sportul;
 • Ordinea publică;
 • Situaţiile de urgenţă;
 1. În vederea îndeplinirii activităţilor specifice:
 • În scopul îndeplinirii responsabilităţilor legale de transmitere a datelor (individuale sau statistice) către instituţiile publice reglementate de lege;
 • În scopul prelucrărilor statistice ale acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde diferitelor solicitări primite de la instituţii publice;
 • În scopul gestionării solicitărilor/ reclamaţiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor necesare - în contextul prelucrărilor de date ale persoanelor vizate sau ale angajaţilor
 • În scopul identificării persoanelor responsabile în cazul unor evenimente ce fac obiectul unei anchete interne sau externe - în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta U.A.T Tisau.;
 • În scopuri de recrutare - în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare;
 • În scop de promovare în mediul online sau în mass-media - în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta A.T Tisau..
 1. indeplinirea altor obligatiilor legale specifice domeniului de activitate

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare:

Legea nr. 333 Republicată*) din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completarile ulterioare;

Legea nr.53 Republicată*) din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII

Legea-Cadru nr. 153*) din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HG nr. 286*) din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Ordonanţa de Urgenţă Nr. 158*) din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Legea nr.22*) din 18 noiembrie 1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

Legea nr.76*) din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

HG nr. 1.021 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

HG nr. 355*) din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Legea nr.50 Republicată*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

CODUL CIVIL Republicat*) adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009 Cartea a II-a Despre familie*) Titlul II Căsătoria, precum si celelalte dispozitii ale codului aplicabile activitatii operatorului

Legea nr.213*)din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică

Ordonanţa nr. 28*) din 27 august 2008 privind registrul agricol cu modificarile si completariel ulterioare

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare Republicată*) Nr. 7 din 13 martie 1996

HG nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Legea Nr. 188 Republicată din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Legea Nr.7 Republicată din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Ordonanța Nr 137 Republicată din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

HG nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*)

HG nr 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

ORDIN*) 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDIN Nr 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă

HG nr. 250 Republicată*)din 8 mai 1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

HG nr. 1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

HG nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici

OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Curriculum Vitae redactat potrivit HG 1021/2004

O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Legea 290/2004 privind cazierul judiciar

Legea 76/2002 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

HG 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 1. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, UAT Tisau poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată şi/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii instituției, partenerii contractuali pentru servicii publice și furnizori software care asigură la rândul lor confidenţialitatea datelor fără a le folosi în alte scopuri în afara celor care fac obiectul contractelor dintre ei şi OPERATOR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

 

În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice) U.A.T. Tisau transmite anumite seturi de date prelucrate către: Casa de Asigurări de Sănătate - C.A.S., Direcţia de Sănătate Publică - D.S.P., I.T.M., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - A.N.A.F. etc. DGASPC Buzau, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău , A.J.O.F.M. Buzau., Instituția Prefectului Județul Buzău, etc.

 1. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

U.A.T. Tisau va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare şi ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.
Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, U.A.T. Tisau să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către U.A.T. Tisau nu sunt transferate în afara Spaţiul Economic European.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

U.A.T. Tisau acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora pe parcursul activităţilor de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. în acest sens, operatorul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea/executarea unui contract sau acordarea unor servicii, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către U.A.T. Tisau. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.
Cu toate că U.A.T. cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. în astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor, executarea contractelor sau interesul legitim.

 1. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare - dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către operator, în conformitate cu cerinţele legale;
 2. dreptul de acces la date - dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. dreptul de intervenţie asupra datelor - dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (III) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (I) sau lit. (II), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 4. dreptul de opoziţie - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;
 6. dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa eu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Începând cu data de 25 mai 2018, când Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul European nr. 679/2016 sau GDPR) devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

 1. dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 2. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de către U.A.T. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 3. dreptul de a-şi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 4. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

De asemenea, prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact:

 • Albu Corina Mihaela